Alhedens Idrætsforening

Vedtægter

- et fællesskab med plads til alle


Foreningen

SportsCamp

Fodbold

Håndbold

Badminton

Padel

Svømning

Løb

MTB

Spinning

Gymnastik

e-sport

60 +

Meld dig som frivillig til AIF


Frivillige
Forside
Klubhus, Kalender
Samtykke til billeder
Bestil AIF Klubdragt
Bestyrelsen
Vedtægter
  Forretningsorden
  Værdier og Vision
Sponsorer
Dokumenter Logoer
Børneattest

§1

Foreningens navn er ALHEDENS IDRÆTSFORENING (herefter kaldet AIF).

Adressen på foreningen er den valgte formands adresse, eller en anden adresse bestemt af forretningsudvalget. Adressen skal være tilgængelig på AIF’s hjemmeside www.frederiks-aif.dk.

Alhedens Idrætsforening er stiftet den 19. februar 1922.

§2

Foreningens formål er, at give medlemmerne sunde og gode fritidsinteresser. Dette søges opnået ved at tilbyde aktiv deltagelse i gymnastik, boldspild, badminton, svømning og anden idræt, samt andre former for kulturelt arbejde som møder, sammenkomster, og filmaftener m.v.

§3

Foreningen er tilsluttet relevante organisationer.

§4

Enhver, som ønsker at deltage i foreningens arrangementer, og som vil indordne sig under nuværende vedtægter, samt foreningens til en hver tid gældende forretningsorden, kan optages som aktivt og passivt medlem. Som passivt medlem forstås et medlem, der kun deltager i foreningens ikke idrætslige arrangementer. Interesserede kan optages som bidragydende medlemmer (støttemedlemmer).

Det er alle aktive medlemmers pligt, efter nærmere anvisning fra bestyrelsen, at bære sponsoreret tøj til samtlige kampe og stævner, hvor man deltager for AIF.

Forretningsudvalget kan på egen hånd, eller efter indstilling fra udvalget udelukke et medlem fra foreningen, i længere eller kortere tid, hvis medlemmet har optrådt på en for AIF upassende måde.

§5

Foreningen er opbygget omkring en bestyrelse og nedennævnte udvalg.

Udvalgene forestår al afvikling af aktiviteter inden for eget udvalgs område, herunder tilvejebringelse af trænere, holdledere og nødvendigt materiel.
Udvalgene er følgende og består af medlemmer op til de nævnte antal:

Forretningsudvalg4 medlemmer
Badminton- og tennisudvalg5 medlemmer
Eventudvalg af op til10 medlemmer
Fodboldudvalg9 medlemmer
Gymnastikudvalg9 medlemmer
Håndboldudvalg7 medlemmer
Svømmeudvalg7 medlemmer
Sponsorudvalg7 medlemmer
Motionsudvalg7 medlemmer
60+ udvalg7 medlemmer
Esportudvalg7 medlemmer§6

Foreningen ledes af forretningsudvalget samt de øvrige udvalg. Udvalgene er ansvarlige over for forretningsudvalget. Udvalgene arbejder under ansvar af den til enhver tid gældende forretningsorden vedtaget af bestyrelsen.

Sammensætning af forretningsudvalg, bestyrelse og udvalg:

Bestyrelsen består at et forretningsudvalg på 4 medlemmer samt 9 bestyrelsesmedlemmer. Ved afstemning i bestyrelsen og stemmelighed er formandens stemme afgørende. Forretningsudvalget består af formand, næstformand, sekretær samt et menigt medlem.

De 9 bestyrelsesmedlemmer er formændene for de i § 5 punkterne 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 og 11 anførte udvalg. Formanden for § 5 punkt 3 (eventudvalget) deltager ad hoc. Udvalgene består af de § 5 nævnte medlemmer.

Sponsorudvalget består af et medlem fra forretningsudvalget samt en person valgt fra hver af de i § 5 punkterne 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10 og 11 nævnte udvalg (de sportslige udvalg). Sponsorudvalget kan inddrage andre medlemmer fra idrætsforeningen i sponsorudvalgets arbejde ad hoc eller permanent.

Eventudvalget består af op til 10 medlemmer. derudover kan forretningsudvalget udvælge en person til at indtræde/assisterer i udvalget, såfremt de skønner, at der er behov for dette.

AIF køber sig til en forretningsfører.

§7

Valg til forretningsudvalg, bestyrelse og udvalg:

Formanden for AIF vælges på generalforsamlingen for 2 år af gangen (første gang i 1993). Udover formanden vælges 3 forretningsudvalgsmedlemmer på generalforsamlingen for 2 år af gangen, således at 2 medlemmer henholdsvis 1 medlem er på valg hvert år.
For formanden og de 3 forretningsudvalgsmedlemmer vælges hvert år 2 suppleanter.
De i § 5 punkterne 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 og 11 nævnte udvalg vælges alle på general forsamlingen. Disse udvalg er selvsupplerende.
Udvalgenes medlemmer vælges for 2 år af gangen således, at halvdelen er på valg hvert år.
Uden for bestyrelsen vælges 2 revisorer, hvis valg gælder for 2 år af gangen, således at der vælges en hvert år.
En person kan på samme tid kun være formand for et udvalg.
Valgbar til forretningsudvalget og øvrige udvalg er et hvert aktivt medlem og støttemedlem over 18 år. For de øvrige udvalg kan der vælges indtil 2 medlemmer på 16-18 år.
Senest 10 dage efter ordinær generalforsamling, konstituerer de i § 5 punkterne 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 og 11 nævnte udvalg sig for et år af gangen med formand og de øvrige poster, som det enkelte udvalg finder fornødent. Formændene for de sportslige udvalg indtræder i bestyrelsen.
Senest 15 dage efter generalforsamlingen indkalder formanden til det første konstituerende bestyrelsesmøde.

De enkelte udvalg fastlægges selv deres organisation og forretningsorden, dog med hensyn til vedtægter og den af bestyrelsen udarbejdede forretningsorden.

§8

Kontinent fastlægges af forretningsudvalget efter forslag fra bestyrelsen.

§9

Foreningens medlemmer. Bestyrelsesmedlemmer og udvalgsmedlemmer hæfter ikke personligt for indgåede forpligtelser, for hvilken alene foreningen hæfter med dens respektive formue.
Foreningens medlemmer har ikke nogen økonomiske forpligtelser over for foreningen ud over kontingent forpligtelsen.
Foreningens medlemmer har ikke krav på nogen del af foreningens formue eller udbytte af nogen art.

§10

Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen, der afholdes inden udgangen af marts måned. Indkaldelse skal ske med mindst 12 dages varsel i mindst en lokal avis.
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 6 dage før.
Stemmeret har fremmødte aktive- og støttemedlemmer, der er fyldt 18 år, samt forældre til børn, som er aktive i foreningen. (dog højest en stemme pr. hustand)
På generalforsamlingen afgøres alle sager ved alm. flertal (over halvdelen), dog kræves der til ændring af disse vedtægter mindst 2/3 af de afgivne gyldige stemmer.
Generalforsamlingen forløb og trufne afgørelser refereres skriftlig af en valgt referent
Skriftlig afstemning skal anvendes ved valg, vedtægtsændringer og andre beslutninger, hvis blot et medlem begærer dette.

§11

På den ordinære generalforsamling skal følgende punkter behandles:

Valg af dirigent.
Valg af stemmetællere og referent.
Formandens beretning, herunder også beretning fra det enkelte udvalg
Forelæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab, samt fastlæggelse af budgettet
Behandling af indkommende forslag
Valg af formand, udvalg, revisorer og suppleanter
Eventuel

§12

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når et flertal i bestyrelsen finder det fornødent, eller når mindst 1/3 af de stemmeberettigede medlemmer skriftlig begærer det med forslag til dagsorden. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter, at kravet herom er modtaget.

§13

Ved køb eller salg af pantsætninger af fast ejendom tegnes foreningen ved forretningsudvalget

§14

Foreningens regnskab år går fra 01.01 til 31.12 og senest 6 dage før den ordinære generalforsamling skal forretningsføreren indkalde foreningens folkevalgte revisorer til gennemgang af driftsregnskab og status.

§15

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden, dog med hensyntagen til følgende:

Formanden indkalder til bestyrelses møder 1 gang i kvartalet eller efter behov. Bestyrelsen er beslutningsdygtig når 2/3 er mødt.
Formanden indkalder til forretningsudvalgsmøder efter behov. Referater fra forretningsudvalgsmøde sendes til forretningsudvalgets medlemmer senest 14 dage efter mødets afholdelse.
Formændene for de øvrige udvalg indkalder ligeledes til møde i udvalgene efter behov.
Der skal til alle ovennævnte møder skrives referat. Referater fra bestyrelsesmøder lægges på AIF’s hjemmeside senest 14 dage efter mødet er afholdt. Eventuelle bemærkninger til et referat afleveres skriftligt ved næste bestyrelsesmøde.
Indkaldelse til møde i de enkelte udvalg, samt referat fra disse møder skal altid sendes fremsendes i kopi til formanden
Et eller flere forretningsudvalgets medlemmer har ret til at overvære udvalgsmøder, dog uden at havde stemmeret

§16

Tegningsret
Alhedens Idrætsforening tegnes af forretningsføreren i foreningen.
Ved køb, salg eller pantsætning se § 13

§17

Foreningen kan opløses efter vedtagelser på 2 efter hinanden følgende generalforsamlinger med 3 og højest 6 ugers mellemrum, når 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede stemmer herfor.
Foreningens ejendele og formue forbliver da, at fordele efter generalforsamlingens beslutning, dog således, at alle midler anvendes til ungdomsarbejdets fremme.

§18

Hvis foreningen en periode ligger stille er det sidst valgte forretningsudvalg ansvarlig for foreningens aktiver. Ændret på ordinær generalforsamling den 28. februar 2014.

Sidst revideret 15-03-2019

Vedtaget på ordinær generalforsamling den 27. januar 1999.
Ændret på ordinær generalforsamling den 25. februar 2004.
Ændret på ordinær generalforsamling den 23. februar 2005.
Ændret på ordinær generalforsamling den 26. februar 2009.
Ændret på ordinær generalforsamling den 25. februar 2010.
Ændret på ordinær generalforsamling den 24. februar 2011.
Ændret på ordinær generalforsamling den 22. februar 2012.
Ændret på ordinær generalforsamling den 26. februar 2016.
Ændret på ordinær generalforsamling den 15. marts 2019.

Hovedsponsor
Alhedens Tømrer og Snedker logo
Storsponsor
Klint Byg Logo
Sponsorer
OK logo
Philbert Entreprise logo
Puma logo
Pø Leg logo
Rafn Transport
Alhedens Idrætsforening
Trehusevej 5 - Frederiks
7470 Karup J